Aanvullende Algemene Voorwaarden - gebruik De Ruimte voor Ideeën

De ruimte voor ideeën is onderdeel van Budelinc BV (Hierna Budelinc). Op het gebruik van De ruimte voor ideeën zijn zowel de Algemene Voorwaarden van Budelinc, als de Aanvullende Algemene Voorwaarden van De ruimte voor ideeën van toepassing.

1. Gebruik maken van De ruimte voor ideeën
De ruimte voor ideeën bevindt zich aan de Vijverhofstraat 114, 3032 SP, in Rotterdam.

Gebruik maken van De ruimte voor ideeën, kan per dagdeel: van 9u tot 13u of van 13 tot 17u. Gebruik van de ruimte per uur of op andere tijdstippen, gaat in overleg.

Eerder gebruik dan het overeengekomen tijdsslot (voor opbouw, inrichting, testen van apparatuur), of langer gebruik (door uitlopen van de bijeenkomst of opruimen), kan alleen wanneer dit vooraf is overlegd en schriftelijk bevestigd door Budelinc.

De overeenkomst voor gebruik van De ruimte voor ideeën, is inclusief het gebruik van de aanwezige beamer, projectiescherm, whiteboard, whiteboardstiften, magneten, post-its, flipovers, papier, pennen, geluidsinstallatie en (draadloos) internet. Ook koffie, thee en andere niet-alcoholische drankjes zijn bij de prijs inbegrepen.

Extra faciliteiten, zoals catering, camera’s en andere audiovisuele middelen, greenscreen, studiolampen, prints, technische ondersteuning en overige zaken, kunnen worden opgenomen in de gebruiksovereenkomst tegen afgesproken kosten. Indien extra faciliteiten niet voorafgaand zijn opgenomen in de overeenkomst, kunnen deze tijdens de bijeenkomst beschikbaar worden gesteld, ter beoordeling van Budelinc en op basis van beschikbaarheid. Bijkomende kosten zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

De overeenkomst tussen Budelinc en opdrachtgever voor gebruik van De ruimte voor ideeën, komt tot stand door accordering van de door Budelinc uitgebrachte offerte, door opdrachtgever. Een schriftelijk akkoord per e-mail volstaat.

2. Opties en reserveren
Een optie voor gebruik van De ruimte voor ideeën kan telefonisch of per e-mail vrijblijvend worden geplaatst bij Budelinc, op basis van beschikbaarheid. Een optie is twee weken geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Indien de optie niet tijdig wordt bevestigd, heeft Budelinc geen enkele verplichting om De ruimte voor ideeën op de genoemde de datum voor de opdrachtgever beschikbaar te houden.

Mocht de opdrachtgever de optie niet willen omzetten in een definitieve reservering, dan dient hij/zij/hen dit telefonisch of per e-mail door te geven.

Indien Budelinc de door de potentiële opdrachtgever getekende gebruiksovereenkomst nog niet heeft ontvangen en De ruimte voor ideeën aan een andere partij ter gebruik kan aanbieden, dan zal Budelinc de potentiële opdrachtgever daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële opdrachtgever per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van Budelinc gebruik wil maken.

3. Offerte en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes van Budelinc voor gebruik van De ruimte voor ideeën, vrijblijvend. Budelinc is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien in een offerte meerdere alternatieven worden aangeboden dient tevens de gewenste keuze schriftelijk bevestigd te worden.

Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever verklaart door accordering van de offerte op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene huurvoorwaarden.

Facturen worden per e-mail verzonden. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wanneer niet volgens deze voorwaarden wordt gehandeld, zijn de wettelijke rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

4. Gebruik van ruimte en materialen
De opdrachtgever dient zich bij gebruik van De ruimte voor ideeën te houden aan de overeengekomen hoeveelheid aanwezigen en aanvangs- en eindtijd. Uitsluitend met toestemming van de medewerkers van Budelinc mag hiervan afgeweken worden.

De opdrachtgever dient aanwijzingen van medewerkers van Budelinc ten aanzien van het gebruik van De ruimte voor ideeën altijd op te volgen

Roken is niet toegestaan in De ruimte voor ideeën.

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er geen overlast voor omwonenden optreedt bij het gebruik, betreden of verlaten van De ruimte voor ideeën.

De opdrachtgever zal De ruimte voor ideeën en inventaris in ordelijke staat achterlaten.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken. Zonder voorafgaande toestemming van Budelinc mag niets op welke wijze dan ook aan vloeren, muren, wanden, gebruiksmaterialen of andere voorzieningen van de ruimte worden bevestigd of geplakt. Schade die door de opdrachtgever aan het gebouw of de inventaris van De ruimte voor ideeën is toegebracht of is ontstaan, zal door Budelinc op kosten van de opdrachtgever worden hersteld.

De ruimte voor ideeën dient slechts gebruikt te worden voor het doel waarvoor de overeenkomst met Budelinc is aangegaan. Budelinc heeft het recht, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, zaken en diensten, die niet zijn vermeld bij de totstandkoming van de overeenkomst en/of in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, te weigeren en/of te verwijderen.

De activiteiten waarvoor de ruimte wordt gebruikt, zullen niet in strijd zijn met de grondwet.

In geval van wangedrag (ter beoordeling van medewerkers van Budelinc) van de opdrachtgever of van personen die zich op uitnodiging van de opdrachtgever of wegens enige relatie met de opdrachtgever in (de nabijheid van) De ruimte voor ideeën bevinden, is Budelinc te allen tijde bevoegd de toegang tot / het verdere verblijf in het pand aan deze personen te ontzeggen en hen zo nodig te verwijderen.

Het is de gebruiker niet toegestaan de ruimte aan derden te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

5. Catering
Budelinc biedt voor bijeenkomsten in De ruimte voor ideeën diverse catering mogelijkheden (op maat) aan. Het nuttigen van zelf meegebrachte eet- en drinkwaren, dient vooraf overlegd te worden met Budelinc. Vermelde catering bedragen zijn exclusief 9% of 21% BTW. Wijzigingen in het aantal personen voor waarvoor catering is afgesproken, kunnen tot drie werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos aan Budelinc worden doorgegeven.

Bij wijziging van het aantal personen minder dan drie werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst brengt Budelinc het origineel gereserveerde aantal personen in rekening bij de opdrachtgever.  Wanneer er meer personen aanwezig zijn dan bij de reservering is aangegeven, brengt Budelinc dit in rekening op basis van nacalculatie. Wijzigingen van het aantal personen dienen door opdrachtgever per e-mail te worden doorgegeven aan Budelinc.

6. Annuleren door opdrachtgever
Annuleringen kunnen zowel telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan Budelinc. De annuleringsvoorwaarden zijn van kracht, zodra de offerte getekend per e-mail of per post is verzonden naar Budelinc.

Bij een annulering door de opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden:

 • Het annuleren van een optie is kosteloos.
 • Bij annulering van 1 maand voor afgesproken datum van het gebruik van de ruimte, is de opdrachtgever gehouden 20% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering van 10 werkdagen voor afgesproken datum van het gebruik van de ruimte, is de opdrachtgever gehouden 40% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering van 5 werkdagen voor afgesproken datum van het gebruik van de ruimte, is de opdrachtgever gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering van minder dan 5 werkdagen voor afgesproken datum van het gebruik van de ruimte, is de opdrachtgever gehouden 80% van de reserveringswaarde te betalen.
 • In overleg met Budelinc kan de opdrachtgever de datum genoemd in de overeenkomst, eenmalig kosteloos wijzigen naar een nieuwe datum onder de volgende voorwaarden:
 • de nieuwe datum valt binnen zes maanden na de datum van de oorspronkelijke boeking;
 • de ruimte is beschikbaar is op de nieuwe datum;
 • niet meer te annuleren cateringkosten worden geheel in rekening gebracht bij opdrachtgever;
 • voor de nieuwe datum, worden nieuwe catering afspraken gemaakt.
 • indien de aangepaste overeenkomst voor de nieuwe datum opnieuw wordt geannuleerd door opdrachtgever, wordt 100% van de gebruikskosten in rekening gebracht.

7. Annuleringen door Budelinc
Budelinc heeft het recht om wegens bijzondere omstandigheden te harer beoordeling, de overeenkomst voor gebruik van De ruimte voor ideeën te annuleren. Zo mogelijk biedt zij onder dezelfde voorwaarden aan de opdrachtgever een vervangende ruimte aan voor de overeengekomen periode dan wel de overeengekomen ruimte voor een andere periode. De opdrachtgever heeft het recht het door Budelinc geboden alternatief te weigeren. Dit dient schriftelijk en uiterlijk een week na het aanbod (doch in elk geval voor aanvang van de overeengekomen c.q. als alternatief aangeboden periode) aan Budelinc kenbaar te worden gemaakt. In geval van een tijdig aan Budelinc kenbaar gemaakte weigering wordt het reeds betaalde door Budelinc terugbetaald.

Budelinc heeft het recht overeenkomst per direct eenzijdig te ontbinden indien er sprake is van:

 • het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever zoals vastgelegd in de reservering of huurovereenkomst;
 • wangebruik of wangedrag door opdrachtgever (of gebruikers) van De ruimte voor ideeën;
 • overlast door opdrachtgever (of gebruikers)
 • gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door opdrachtgever aangeboden activiteiten;
 • het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door opdrachtgever aan Budelinc;
 • ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door opdrachtgever of gebruikers;
 • het in gevaar brengen van de goede naam van De ruimte voor ideeën.

Deze ontbinding geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De opdrachtgever blijft het nog onbetaalde gedeelte van de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. De annulering of ontbinding door Budelinc geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade.

8. Aansprakelijkheid

Budelinc is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies van materialen, apparatuur en andere eigendommen die door opdrachtgever, gebruikers of bezoekers in het gebouw zijn geplaatst.

Budelinc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen van opdrachtgever, gebruikers of bezoekers van De ruimte voor ideeën.

Budelinc is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade bij opdrachtgever of gebruikers van de ruimte, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

9. Overige zaken
Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven, kleuren en overige informatie op de website, in offertes en andere bronnen, dienen slechts ter globale aanduiding van De ruimte voor ideeën, de te verrichten diensten en werkzaamheden of te leveren zaken, en zijn voor details niet bindend.

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Budelinc, alle offertes van Budelinc en alle geschillen die tussen partijen als gevolg hiervan mochten ontstaan, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Rotterdam.